ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH
«…. Εις το Κολλέγιον τούτο, οι μαθηταί λαμβάνουν την μόρφωσιν του πνεύματος και της ψυχής, χαλυβδώνουν την θέλησιν και δυναμώνουν το σώμα των, ώστε να κατορθώσουν μίαν ημέραν, εξερχόμενοι από το Κολλέγιον, να είναι χρήσιμοι εις εαυτούς και τους περί αυτούς, αλλά και γενικώτερα εις την πατρίδα …».

(Απόσπασμα ομιλίας του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου κατά την τελετή εγκαινίων του Μπενακείου Διδακτηρίου, 1929)

Index (A-Z)   |  Directions
HAEF Homepage | Contact | Announcements | Sitemap Programming & Design | © 2008/09 HAEF
Psychico: 15 Stefanou Delta, P.Psychico 154 52, +30 210 6798100 • Kantza: Kantza Attikis 153 51 • P.O.Box 65005 154 10, P.Psychico • info@haef.gr