E.E.I.
Υποτροφίες
Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2002
 
 

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών αποτελεί –από το ξεκίνημα του Κολλεγίου– ακρογωνιαίο λίθο της παιδαγωγικής  - κοινωνικής φιλοσοφίας του και θεμελιώδες στοιχείο της ξεχωριστής "φυσιογνωμίας" του.

Σκοπός του Προγράμματος αυτού –μοναδικού στην Ελλάδα κατά τον χαρακτήρα και την έκτασή του– ήταν και είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε παιδιά, οι οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, να σπουδάζουν στο Κολλέγιο.

Δημιουργοί και πρώτοι χορηγοί του Ταμείου Υποτροφιών ήταν ο Στέφανος και η Πηνελόπη Δέλτα.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ - ΒΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

  • Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως οικονομικής βοήθειας (εκπτώσεως στα δίδακτρα) μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών έχουν όλοι οι γονείς μαθητών-μαθητριών του Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού, εκτός των μελών του προσωπικού του ΕΕΙ, τα παιδιά των οποίων έχουν έκπτωση διδάκτρων και άλλες παροχές στο πλαίσιο σχετικής πολιτικής του Ιδρύματος.
  • Η μέσω του Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών βοήθεια (έκπτωση στα δίδακτρα) χορηγείται –σύμφωνα με βασική αρχή της αποστολής του και της λειτουργίας του που ισχύει επί δεκαετίες– με κριτήριο όχι την ακαδημαϊκή επίδοση του μαθητή, αλλά την οικονομική κατάσταση / ανάγκη της οικογενείας του. Οι υπότροφοι, πάντως, θα πρέπει να πληρούν ένα minimum προϋποθέσεων ακαδημαϊκής επίδοσης και να έχουν την πρέπουσα διαγωγή.
  • Οι υποτροφίες δεν είναι «δάνειο» προς εξόφληση. Αποτελούν, όμως, κατά παράδοση, «χρέος τιμής», το οποίο οι υπότροφοι αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν οποτεδήποτε –και σε οποιοδήποτε βαθμό– η μελλοντική οικονομική κατάστασή τους το επιτρέψει.
  • Κάθε χρόνο, οι γονείς, που για σοβαρούς οικονομικούς λόγους επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για έκπτωση στα δίδακτρα, συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο αιτήσεως και το καταθέτουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Ταμείου Υποτροφιών πριν από την έναρξη του σχολικού έτους (συνήθως Ιούνιο). Η γνωστοποίηση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων γίνεται με επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς σε όλους τους γονείς των μαθητών του Σχολείου. Στους ενδιαφερομένους γονείς δίδεται αναλυτικό έντυπο πληροφοριών για τους όρους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες του Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών.
  • Όλες οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά εξετάζονται από δύο Επιτροπές: Μία του Κολλεγίου Αθηνών και μία του Κολλεγίου Ψυχικού για τα παιδιά που φοιτούν στα αντίστοιχα σχολεία. Οι Επιτροπές απαρτίζονται από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος Υποτροφιών, οριζόμενο από το Δ.Σ. (ως Πρόεδρο), και από μέλη της Διευθύνσεως και εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής βαθμίδας (Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου).
  • Οι Επιτροπές Υποτροφιών μελετούν και διερευνούν διεξοδικά όλα τα δεδομένα και σταθμίζουν την οικονομική ανάγκη κάθε οικογενείας που υποβάλλει αίτηση για έκπτωση στα δίδακτρα. Προς τούτο λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, η προέλευσή του και τα περιουσιακά στοιχεία (όπως τεκμηριώνονται από τη δήλωση στην Εφορία και το εκκαθαριστικό), το μέγεθος της οικογενείας, ο αριθμός των παιδιών της που φοιτούν στο Κολλέγιο, άλλα οικογενειακά βάρη ή ιδιάζουσες συνθήκες (ασθένεια, θάνατος, ανεργία κ.λ.). Σε αρκετές περιπτώσεις –οι οποίες κατά την κρίση των Επιτροπών χρήζουν περαιτέρω διερευνήσεως– ζητούνται ή / και αναζητούνται πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά, πραγματοποιούνται συναντήσεις-συνεντεύξεις, επισκέψεις κ.ά.
  • Μετά το πέρας της εξετάσεως των αιτήσεων, οι Επιτροπές Υποτροφιών αποφασίζουν –ανάλογα με τη διαπιστωθείσα οικονομική ανάγκη / δυνατότητα κάθε οικογενείας– το ποσό της εκπτώσεως, μέσα στο πλαίσιο του καθοριζομένου κατ’ έτος από το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋπολογισμού του Ταμείου Υποτροφιών. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την οριστικοποίηση των αποφάσεων των Επιτροπών οι γονείς ενημερώνονται με προσωπική επιστολή.
  • Η έκπτωση στα δίδακτρα παρέχεται για ένα μόνο σχολικό έτος. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεως επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Εκτός του Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών του Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού, προβλέπεται και η θέσπιση - χορήγηση Υποτροφιών Ειδικών Προδιαγραφών (ΥΕΠ). Οι ΥΕΠ χορηγούνται για κάλυψη των εκπαιδευτικών δαπανών μαθητών, με καθορισμένες προδιαγραφές και ειδικούς όρους. Γενικώς, η επιλογή μαθητών για χορήγηση των Υποτροφιών Ειδικών Προδιαγραφών γίνεται από τις Επιτροπές Υποτροφιών. Σε περιπτώσεις ειδικών υποτροφιών, η χορήγηση των οποίων συναρτάται και με την –πέραν της οικονομικής καταστάσεως της οικογενείας– εκπλήρωση ακαδημαϊκών και άλλων ποιοτικών προϋποθέσεων για την επιλογή των υποτρόφων (π.χ. Περιφερειακών Υποτροφιών, Υποτροφιών «Εις μνήμην Εμμανουήλ Τρουλλινού» κ.λ.), οι Επιτροπές Υποτροφιών συνεργάζονται με τη Διεύθυνση του Κολλεγίου.

Οι Υποτροφίες Ειδικών Προδιαγραφών συνιστούν δεσμευτική ανάληψη υποχρεώσεως του ΕΕΙ έναντι του υποτρόφου κατά τη διάρκεια των σπουδών του, εφ’ όσον φυσικά θα πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις ως προς την ακαδημαϊκή επίδοση και διαγωγή του υποτρόφου και την οικονομική κατάσταση της οικογενείας του. Η διαδικασία διαπιστώσεως ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές εφαρμόζεται κατ’ έτος.


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

·         Οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα από τους γονείς στοιχεία, έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά –στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος Υποτροφιών και των Υποτροφιών Ειδικών Προδιαγραφών– αποτελούν «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα και η χρήση τους γίνεται με γνώμονα τον αυστηρά εμπιστευτικό χαρακτήρα τους.

·         Σε κάθε περίπτωση, οι αποφάσεις των Επιτροπών είναι τελεσίδικες και απόρρητες. Γνωστοποιούνται από το Γραφείο Υποτροφιών αποκλειστικά και μόνο στην οικογένεια, η οποία έχει κάνει αίτηση για έκπτωση στα δίδακτρα.

·         Για παιδαγωγικούς λόγους, πολιτική του Κολλεγίου είναι να μη γνωστοποιείται ούτε στους μαθητές, κατά τη διάρκεια της φοιτήσεώς τους, ότι τυγχάνουν οικονομικής βοήθειας. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται –σε κάθε μαθητή-υπότροφο– αμέσως μετά την αποφοίτησή του με ειδική επιστολή.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2011-2012*
(ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ)

Αριθμός αιτήσεων 625
Αριθμός μαθητών που είχαν έκπτωση στα δίδακτρα 538
Ποσοστό επί των αιτήσεων 86%
Συνολικό χορηγηθέν ποσό €2.525.884

*Δεν περιλαμβάνονται παιδιά του προσωπικού

Την τελευταία 25ετία, το Πρόγραμμα Υποτροφιών του ΕΕΙ παρέχει βοήθεια κάθε χρόνο (κατά μέσο όρο) σε περισσότερους  από 400 μαθητές του Κολλεγίου. Το συνολικό ποσό, που έχει διατεθεί για υποτροφίες κατά την περίοδο αυτή, ανέρχεται σε περίπου  € 24.160.000.

      Πληροφορίες:  κ. Βίκυ Λουκέρη
      
τηλ. επικοινωνίας 210 67 98 135

 
     e-mail address  scholarships@haef.gr

Αρχική σελίδα | Επικοινωνία | Ανακοινώσεις | Χάρτης Ιστοχώρου | Σχεδιασμός
© 2008 E.E.I. | Ψυχικό: Στεφάνου Δέλτα 15 Π. Ψυχικό 154 52, +30 210 6798100 • Κάντζα: Κάντζα Αττικής 153 51 • Ταχ.Θυρ. 65005 154 10, Π. Ψυχικό • info@haef.gr